Evidence vyloučených osob

Dne 1.7.2023 nabyla účinnosti novela zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“), která zavede tzv. evidenci vyloučených osob. Jedná se neveřejný informační systém veřejné správy, který bude spravovat Ministerstvo spravedlnosti.

Do evidence vyloučených osob budou zapisovány osoby, které nesplňují podmínky výkonu funkce člena voleného orgánu obchodní korporace.

Do evidence vyloučených osob se budou zapisovat osoby,
a) které byly rozhodnutím soudu vyloučeny z výkonu funkce člena statutárního orgánu podle § 63 až 65 ZOK,
b) kterým byl uložen zákaz činnosti zakládající překážku výkonu funkce,
c) které byly odsouzeny pro trestný čin zakládající překážku výkonu funkce, nebo
d) na jejichž majetek byl prohlášen konkurs.

V evidenci budou zapsány identifikační údaje, kterými jsou u fyzické osoby jméno, datum narození, adresa trvalého pobytu, případně i bydliště, pokud se liší od adresy trvalého pobytu, a státní příslušnost. U právnické osoby bude zapisován její název, identifikační číslo osoby (IČO) a sídlo. Dále bude v evidenci zapsán den vzniku překážky výkonu funkce, jakož i den jejího zániku, důvod vzniku překážky, název orgánu, který vydal rozhodnutí o překážce, údaj, zda se jedná o překážku k výkonu funkce člena konkrétního orgánu, či jakéhokoli orgánu, dále se uvede rozsah překážky a den, ke kterému byl zápis proveden.

Jak bylo shora uvedeno, evidence vyloučených osob je neveřejná, avšak Ministerstvo spravedlnosti umožní způsobem umožňujícím dálkový přístup získat z evidence vyloučených osob, a to soudu pro účely soudního řízení, a notáři pro účely notářské činnosti. Dále Ministerstvo spravedlnosti vydá každému na základě jeho žádosti výpis z evidence vyloučených osob, či potvrzení o tom, že v evidenci vyloučených osob nejsou o žadateli zapsány žádné údaje nebo že u něj netrvá překážka výkonu funkce.

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Print