FAQ

Jakmile advokát obdrží jakoukoliv zprávu či podání, které se k věci vztahuje, je následně bez odkladně zasláno klientovi na vědomí, aby jeho obsah mohl být projednán s klientem.

Samozřejmě. Klientovi jsou vždy s předstihem zasílány jednotlivé drafty podání, smluv a jiných písemností, které advokát zpracoval, aby se k nim klient eventuálně mohl vyjádřit. Pouze v případě, že je zasílaná verze odsouhlasena jako konečná, je přeposlána protistraně, soudu, příp. jiným státním orgánům nebo subjektům.

Bude-li mít potenciální klient k dispozici některé průvodní dokumenty, je jistě vhodné je přinést s sebou, a to nejlépe všechny – advokát si posléze sám vyselektuje, které z listin bude vhodné upotřebit. Pokud se jedná o spornou záležitost, tak ideální stav by měl být vždy takový, že každé rozhodné tvrzení bude podloženo prostředkem, o nějž se bude moci dané tvrzení opřít.

Schůzku si lze sjednat buďto formou e-mailu zaslaným na adresu office@dpak.cz nebo telefonicky na č. +420 474 651 665, kdy advokát se bude samozřejmě snažit přizpůsobit potřebám klienta.

Při schůzce s advokátem, u kterého je poptáváno zastoupení, by měl potenciální klient vždy nejprve v základu nastínit skutkový stav případu, o nějž se mu jedná, aby advokát mohl co nejrychleji srozumět, jakou právní službu požaduje. Posléze bude následovat prostor pro obsáhlejší rozmluvu, kdy advokát bude zpravidla pokládat doplňující dotazy, aby zjistil skutečnosti, které jsou v obdobných případech rozhodující. Po vyhodnocení situace advokát řekne svůj předběžný názor na věc a sdělí, jak lze případně postupovat.