Jak postupovat po dopravní nehodě

Kdy mám povinnost oznámit dopravní nehodu Policii České republiky?

Povinnost oznámit dopravní nehodu Policii České republiky je vždy, když při dopravní nehodě

 • dojde k usmrcení nebo zranění osoby,
 • dojde ke škodě na majetku třetí osoby, a to bez ohledu na výši vzniklé škody (s výjimkou škody na vozidle, jehož řidič má účast na dopravní nehodě nebo škody na věci přepravované v tomto vozidle), 
 • dojde k poškození součásti nebo příslušenství pozemní komunikace, obecně prospěšného zařízení nebo životního prostředí
 • dojde k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí částku 100 000,- Kč,
 • účastníci dopravní nehody nemohou sami bez vynaložení nepřiměřeného úsilí zabezpečit obnovení plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

 

Jaké mám povinnosti jako řidič, který měl účast na dopravní nehodě?

Řidič, který měl účast na dopravní nehodě, je povinen

 • neprodleně zastavit vozidlo,
 • zdržet se požití alkoholického nápoje a užití jiné návykové látky po nehodě po dobu, do kdy by to bylo na újmu zjištění, zda před jízdou nebo během jízdy požil alkoholický nápoj nebo užil jinou návykovou látku, 
 • učinit opatření k zabránění vzniku škody osobám nebo věcem, pokud tato hrozí v důsledku dopravní nehody, 
 • spolupracovat při zjišťování skutkového stavu,

 

Jaké mám povinnosti jako účastník dopravní nehody?

Účastníci dopravní nehody jsou povinni

 • učinit vhodná opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích v místě dopravní nehody; vyžadují-li to okolnosti, jsou oprávněni zastavovat jiná vozidla,
 • označit místo dopravní nehody,
 • umožnit obnovení provozu na pozemních komunikacích, zejména provozu vozidel hromadné dopravy osob,
 • prokázat si na požádání navzájem svou totožnost a sdělit údaje o vozidle, které mělo účast na dopravní nehodě.

 

Jaké mám další povinnosti jako účastník dopravní nehody, pokud mám povinnost oznámit dopravní nehodu Policii České republiky?

Účastníci dopravní nehody, pokud mají povinnost oznámit dopravní nehodu Policii České republiky, mají zároveň povinnost 

 • neprodleně ohlásit dopravní nehodu policistovi,
 • došlo-li k zranění, poskytnout podle svých schopností první pomoc a k zraněné osobě přivolat poskytovatele zdravotnické záchranné služby,
 • zdržet se jednání, které by bylo na újmu řádného vyšetření dopravní nehody, zejména přemístění vozidel; musí-li se však situace vzniklá dopravní nehodou změnit, zejména je-li to nutné k vyproštění nebo ošetření zraněné osoby nebo k obnovení provozu na pozemních komunikacích, především provozu vozidel hromadné dopravy osob, vyznačit situaci a stopy,
 • setrvat na místě dopravní nehody až do příchodu policisty nebo se na toto místo neprodleně vrátit po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo ohlášení dopravní nehody

 

Jak dopravní nehodu řešit bez přivolání policisty?

V případech, kdy nevznikne povinnost oznámit nehodu policii, jsou účastníci dopravní nehody povinni sepsat společný záznam o dopravní nehodě, který podepíší a neprodleně předají pojistiteli; tento záznam musí obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejích účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků.

  

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Print