Jak postupovat při dopravní nehodě

Každý řidič se dozajista obává situace, kdy jej může potkat dopravní nehoda, ať vlastní vinou, či vinou jiného vozidla. Jak postupovat při dopravní nehodě, to se dozvíte v následujícím článku.

Dopravní nehoda je definována jako „událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu.“

Když dojde k dopravní nehodě, má řidič, který se jí účastnil, určité zákonné povinnosti, které musí splnit. Řidič je zejména povinen vozidlo neprodleně zastavit a učinit opatření k zabránění vzniku škody osobám či věcem. Dále řidič nesmí požívat alkohol či jiné návykové látky a v neposlední řadě je povinen spolupracovat za účelem zjištění skutkové stavu.

Další účastníci dopravní nehody jsou povinni označit místo dopravní nehody, umožnit místo obnovení provozu na silnici (zejména pro hromadnou dopravu), prokázat si na požádání navzájem svou totožnost a sdělit údaje o vozidle, které mělo účast na dopravní nehodě a oznámit, v případech stanovených zákonem, nehodu Policii ČR. V případě, že dojde k poškození pozemní komunikace, je účastník nehody tuto skutečnost povinen nahlásit Policii ČR.

Může nastat situace, kdy se při dopravní nehodě někdo zraní, v tomto případě jsou účastníci dopravní nehody povinni poskytnout zraněné osobě první pomoc a zavolat záchrannou službu.
Další otázkou je, zda kdy je na místě při dopravní nehodě povinnost volat Policii ČR. V případě, že dojde ke zranění osoby či k jejímu usmrcení, nebo ke hmotné škodě na vozidle, která přesahuje částku 100 000 Kč, jsou účastníci povinni oznámit dopravní nehodu Policii ČR a vyčkat jejich příjezdu. V případech, kdy nevznikne povinnost oznámit nehodu policii, jsou účastníci povinni sepsat společný záznam o dopravní nehodě, který podepíší a neprodleně předají pojistiteli.

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Print