Odvolání daru

Převedl jste vlastnické právo na někoho a ten se k Vám nechová, jak byste chtěli a nevíte, zda s tím lze něco dělat? Nebo dar nyní potřebujete, protože nemáte dostatek peněz? V následujícím článku se dozvíte, jakými způsoby tak lze učinit.
Darování lze označit za bezplatný převod vlastnického práva k věci, když na jedné straně stojí dárce a na druhé obdarovaný. Odvolat dar lze ve dvou případech, jedná se o tzv. odvolání daru pro nouzi a odvolání daru pro nevděk.
Odvolat dar pro nouzi lze tehdy, pokud dárce upadne do takové nouze, že nemá ani na nutnou výživu pro sebe nebo pro osoby, pro které má zákonnou vyživovací povinnost. Dárce může po obdarovaném požadovat, aby mu dar vydal zpět, nebo aby mu zaplatil obvyklou cenu daru, nanejvýš však v rozsahu, v jakém se obdarovanému nedostává prostředků k výživě.
V případě, že se dárce dostal do nouze a požaduje po obdarovaném vrácení daru, může se obdarovaný povinnosti vrácení daru zprostit poskytnutím toho, co je k výživě potřeba. Obdarovaný nemá povinnosti dar vrátit, pokud je sám v nouzi jako dárce. Dárce však nemá právo odvolat dar pro nouzi, pokud si stav nouze přivodil úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.
Dalším způsobem je odvolání daru pro nevděk. Dárce má právo odvolat dar pro nevděk, pokud mu obdarovaný úmyslně ublížil, či mu ublížil z hrubé nedbalosti a zjevně tak porušil dobré mravy. Dárce může požadovat vydání celého daru, a pokud to není možné, tak zaplacení jeho obvyklé ceny. Nevděk lze spatřovat taktéž ve zjevném porušení dobrých mravů vůči osobě, která je obdarovanému osobou blízkou. V případě, že se obdarovaný dopustil nevděku, stává se z něj nepoctivý držitel. Odvolat dar pro nevděk v případě smrti dárce, přechází na jeho dědice, pokud obdarovaný zabránil dárci v odvolání daru.
Dárce může dar pro nevděk odvolat do jednoho roku ode dne, co obdarovaný dárci ublížil. V případě, že se dárce dozví o důvodu odvolat dar pro nevděk později, může tak učinit do jednoho roku ode dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděl. Dědic má právo dar odvolat do jednoho roku od smrti dárce.

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Print