Postup jak se rozvést

K tomu, aby mohlo být manželství rozvedeno je zapotřebí podat k věcně a místně příslušnému soudu žalobu, resp. návrh na rozvod manželství. 

 

Věcná a místní příslušnost soudu

K projednání návrhu na rozvod je věcně příslušný okresní, popř. obvodní soud (pokud jde o území hlavního města Prahy). 

Místní příslušnost soudu je určena podle obvodu posledního společného bydliště manželů. Pro představu lze uvést konkrétní příklad: pokud manželé společně žijí nebo naposledy společně žili na území města Chomutova, tak místně příslušným bude Okresní soud v Chomutově, pro území například Prahy 1 bude příslušný soud Obvodní soud pro Prahu 1.

 

Náležitosti návrhu na rozvod

Jde-li o náležitosti návrhu na rozvod, pak je nutné rozlišovat tzv. rozvod spornýa rozvod nesporný.

 • sporný rozvodje rozvod, při kterém se manželé nedohodou na příčinách rozvratu manželství nebo na existenci jeho rozvratu,
 • nesporný rozvod je tedy rozvodem, se kterým souhlasí oba manželé, kteří jsou schopni dohodnout se na příčinách rozvratu manželství.

Ať už jde o sporný nebo nesporný rozvod, tak návrh na rozvod manželství musí obsahovat následující náležitosti:

 • označení soudu, ke kterému se návrh podává
 • označení účastníků řízení (jméno a příjmení, datum narození, bydliště)
 • informace o místě a datu uzavření manželství
 • informace o jaké manželství v řadě se jedná u každého z účastníků
 • zda mají účastníci řízení společné nezletilé dítě/děti
 • občanství účastníků řízení
 • závěrečný návrh, že se manželství účastníků řízení rozvádí
 • návrh musí být datován a podepsán
 • návrh musí být podán na soud ve dvojím vyhotovení (jeden pro soud, jeden pro druhého účastníka řízení)

 

Náležitosti návrhu při sporném rozvodu

Vyjma náležitostí výše uvedených musí návrh na tzv. sporný rozvod manželství obsahovat popis skutečností, z kterých bude vyplývat v čem navrhovatel (žalobce) spatřuje příčinu rozvratu manželství a proč má za to, že je soužití manželů hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a proč nelze očekávat obnovení manželství.

Dále je nutné tvrzené skutečnosti prokázat, a to navrženými důkazy, zejména listinami, výslechy svědků, fotografiemi, audio a video záznamy aj. 

Náležitosti návrhu při nesporném rozvodu

Má-li být manželství rozvedeno v rámci tzv. nesporného rozvodu, pak není nutné v návrhu uvádět příčiny rozvratu manželství, neboť je soud nezjišťuje. Pouze postačuje obecně uvést, že manželství je hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovu.

Aby mohlo být manželství rozvedeno tzv. nesporným rozvodem, musí být splněny následující zákonné podmínky:

 • k návrhu na rozvod se musí připojit druhý z manželů
 • soud musí dospět k závěru, že shodná tvrzení manželů o rozvratu manželství a záměru dosáhnout rozvodu jsou pravdivá
 • ke dni zahájení řízení o rozvod (tj. ke dni podání návrhu na soud) trvalo manželství nejméně jeden rok
 • manželé spolu nežijí déle než šest měsíců
 • manželé se dohodli na úpravě péče a výživy k nezletilému dítěti/nezletilým dětem pro dobu po rozvodu a soud schválil jejich dohodu
 • manželé se dohodli na úpravě svých majetkových poměrů, svého bydlení a popř. i výživného pro dobu po rozvodu (dohody vyžadují písemnou formu a podpisy manželů na nich musí být úředně ověřeny).

 

Poplatková povinnost

S návrhem na rozvod se pojí poplatková povinnost, kdy je nutné s návrhem na rozvod uhradit i soudní poplatek ve výši stanovené příslušnými právními předpisy. 

 

Soudní poplatek je možné uhradit prostřednictví poklady soudu, která Vám vydá kolky v příslušné hodnotě, které se nalepí na návrh a následně se návrh podá osobně na podatelnu.

 

Pokud se návrh zasílá na soud prostřednictví poštovní přepravy, pak soud vydá usnesení o zaplacení soudního poplatku, který zašle navrhovateli (žalobci).

 

Potřebujete se nechat rozvést? Klikněte zde.