Společné jmění manželů

Na této stránce naleznete odpovědi na některé z vašich otázek týkajících se problematiky Společného jmění manželů a jeho vypořádání. Naše advokátní kancelář má s touto agendou bohaté zkušenosti. Neváhejte nám zavolat a domluvit si informativní, osobní schůzku.

Společné jmění manželů a jeho vypořádání

Společné jmění manželů je zvláštní, zákonem upravená forma spoluvlastnictví, která vzniká jen mezi manžely uzavřením jejich manželství

 

Vzniká společné jmění manželů vždy?

Společné jmění manželů lze upravit nebo jej lze dokonce i vyloučit například tzv. předmanželskou smlouvu, kdy si manželé mohou sjednat, že majetek budou nabývat do svého výlučného vlastnictví. Dalšími formami je vyhrazení vzniku společného jmění ke dni zániku manželství, jakož rozšíření nebo zúžení rozsahu společného jmění oproti zákonnému režimu.

 

Co vše patří do společného jmění manželů?

Součástí společného jmění je vše, co nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně za trvání manželství, s výjimkou toho, co:

  1. slouží osobní potřebě jednoho z manželů,
  2. nabyl darem, děděním nebo odkazem jen jeden z manželů,
  3. nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech,
  4. nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví,
  5. nabyl jeden z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku.

Na druhou stranu je součástí společného jmění zisk z toho, co náleží výhradně jednomu z manželů.

Součástí manželství jsou však také dluhy, které manželé převzali za trvání manželství kromě dluhů souvisejících s výlučným majetkem jednoho z manželů nebo je  převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny.

 

Kdy společné jmění manželů zaniká?

Většinou společné jmění manželů zaniká skončením manželství a to buď rozvodem nebo smrtí jednoho z manželů. Je však také možné, že společné jmění manželů je zrušeno nebo zanikne na základě rozhodnutí soudu nebo dohody manželů a manželství trvá dále..

 

Co se děje s majetkem po rozvodu?

Rozvodem, tzn. právní moci rozvodového rozsudku společné jmění zaniká a do doby než se manželé vypořádají se v souladu § 736 občanského zákoníku řídí přiměřeně úpravou  o společném jmění.
Odpovědi k tématu rozvodu naleznete zde.

 

Jak se společné jmění vypořádá?

Prvotně je vždy hospodárnější zkusit se na vypořádání dohodnout. Nicméně vypořádáním by nemělo být zkráceno právo třetí osoby. Došlo-li by k tomu, tak se třetí osoba může domáhat, aby soud určil, že je vypořádání vůči ní neúčinné.

Manželé řeší jaký majetek patří do společného jmění a jaký je výlučný a kolik z výlučného majetku bylo použitý na společné jmění a kolik ze společného na výlučný. Jedná se o tzv. investici a vnosy, které se přičítají a odčítají vždy s tím, že obvykle by měli manželé dostat stejný podíl ze společného jmění.

Nicméně ve výjimečných případech podíl manželů na vypořádávaném společném jmění nemusí být vždy stejný, když se zejména řeší, jak se každý z manželů zasloužil o nabytí a udržení majetku náležejícího do společného jmění.

 

Co se stane, když se manželé na vypořádání nedohodnou?

V případě, že manželé nejsou schopni uzavřít ohledně společného jmění dohodu, tak mohou podat žalobu k soudu a o vypořádání rozhoduje soud.

V případě, že žalobu nepodají ani do tří let od rozvodu (jiného zániku společného jmění) tak platí nevyvratitelná domněnka vypořádání a to tak, že hmotné věci jsou ve vlastnictví toho z nich, který je výlučně jako vlastník užívá, ostatní hmotné věci a věci nemovité jsou v podílovém spoluvlastnictví obou, když jejich podíly jsou stejné a ostatní majetková práva, pohledávky a dluhy náleží společně oběma, když taktéž jsou jejich podíly stejné.

 

Potřebujete se nechat rozvést? Klikněte zde.