Insolvenční rejstřík

Insolvenční rejstřík je informačním systémem, do kterého se zapisují údaje o subjektech procházejících insolvenčním řízením. Vede ho příslušný rejstříkový soud, tedy krajský soud a v Praze Městský soud. Do insolvenčního rejstříku se zapisují fyzické osoby, podnikatelé, právnické osoby a nepodnikatelské subjekty. Obsahuje seznam insolvenčních správců, dlužníků a insolvenční spisy. Rejstřík je veřejný a každý má právo do něj nahlížet a pořizovat si z něj kopie, až na stanovené výjimky. Po uplynutí pěti let od právní moci rozhodnutí, na jehož základě bylo skončeno insolvenční řízení, je dlužník vyškrtnut ze seznamu dlužníků a údaje o něm jsou znepřístupněny. Pokud však insolvenční řízení skončí odmítnutím insolvenčního návrhu pro vady nebo bezdůvodnost, zastavením pro nedostatek podmínek řízení nebo zamítnutím návrhu, může dlužník požádat o vyškrtnutí z rejstříku tři měsíce od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.