Akvizice, Due Dilligence

Připravujete finančně nákladnější akvizici? Chcete kupovat společnost nebo nemovitost? Nejste si jisti jejich historií a tím, zda Vás po koupi nečeká nepříjemné překvapení? Pokud ano, naše advokátní kancelář Dostál & partneři poskytuje komplexní právní pomoc v rámci vytvoření právní prověrky společnosti resp. nemovitosti tzv. Due Dilligence, za účelem prověření právního stavu a právních vztahů, aby měl kupující jasnou představu o tom co kupuje a mohl ošetřit rizika s akvizicí spojená.
Akvizice

Průběh

Neváhejte nám zavolat a domluvit si informativní, osobní schůzku, která je zdarma. Není nic jednoduššího. Vaši záležitost analyzujeme a doporučíme další kroky.

Specialisté v oboru

Mgr. Ing. Mgr. Jiří Dostál

Mgr. Erika Vejmelková

Slovo odborníka

Pomůžeme vám s celým procesem navrhované transakce, když na základě identifikovaných rizik navrhneme optimální způsob transakce. Samozřejmostí je zajištění smluvní dokumentace včetně prodejního procesu a to i včetně „data room“. Zároveň spolupracujeme se subjekty, kteří doplňují dle přání klienta naši analýzu o rozbor finanční, daňový, účetní, příp. technický.

Pojem akvizice je původem z latiny a označuje přírůstek, tzn. nově získanou věc nebo osobu. V obvyklé právní a obchodní praxi se tento pojem užívá při ovládnutí obchodní společnosti zejména koupí podílů, akcií, získáním hlasovacích práv nebo jej lze použít i ve vztahu k nabytí vlastnického práva k nemovité věci.

Jelikož se většinou jedná ve vztahu ke společnosti nebo nemovité věci o věci vyšší majetkové hodnoty, ve kterých nebo v souvislosti s nimi vznikla a vzniká řada práv a povinností, která by i následně mohla připravovanou investici finančních prostředků zvýšit, případně snížit předpokládaný profit nebo dokonce by mohlo dojít k neplatnosti uskutečněné akvizice a tudíž k situaci, kde investor nemá ani společnosti, resp. nemovitou věc a ani investované finanční prostředky, tak existuje zvýšená potřeba potencionální rizika spojená s připravovanou akvizicí zjistit a ošetřit.

Proto většina subjektů jednajících s péčí řádného hospodáře a vstupujících do jakékoliv nákladnější transakce provádí podrobné prověřování věcí a právních vztahů a dalších skutečností za účelem získání, co možná největšího penza informací, které jim jednak pomohou učinit kvalifikované rozhodnout zda předmětnou transakci uskutečnit, dále také často odhalí prvky, které mohou mít a často i mají vliv i na cenu předmětné transakce a v neposlední řadě zjistí skutečnosti, které je nezbytné ošetřit v rámci smluvní dokumentace.

Nejčastějšími prověrkami, které se realizují jsou právní, finanční, účetní a daňové, příp. technické Due Dilligence.

Právní Due Dilligence se většinou rozděluje na dvě základní a to je akviziční Due Dilligence prováděné ze strany zájemce a Due Dilligence zadané společníky nebo managementem (tzv. vendor Due dilligence). Právní Due Dilligence je zaměřené, jak vyplývá z jeho názvu na otázky spojené s významnými právními skutečnostmi týkajícími se společnosti, když se zejména jedná o vznik společnosti, oprávnění převodu podílů na jiné společníky/akcionáře, tzn. zjištění, zda společník/akcionář, který převádí podíl/akcie je skutečným majitelem, jaký je majetek společnosti, zda společnost řádně podniká, zda proti ní nejsou vedeny spory, jaké má společnost závazky, jak jsou zajištěny atd. K zjištění podstatných informací slouží projekt Due Dilligence, který řeší jednotlivé oblasti zkoumání a to zejména oblast korporátní, vlastnických práv, závazkových práv, dále oblast pracovněprávní, oblast duševního vlastnictví, procesní ve vztahu k soudním, správním a jiným řízením.

Základem takového Due Dilligence jsou získané podklady a to od společnosti, resp. jejího vlastníka a z veřejně přístupným rejstříků, registrů, evidencí a seznamů.

Další z prověrek je finanční Due Dilligence. Finanční Due Diligence je zaměřeno na přezkoumání stavu financí a hospodaření a dále zahrnuje posouzení finanční kondice i identifikaci a vyhodnocení možných rizik, které mohou ovlivnit kupní cenu společnosti a návratnost investice do této společnosti, příp. nemovitosti.

Daňové Due Diligence je zaměřeno na analýzu daňových přiznání a finančních výkazů především za účelem identifikace daňových rizik a možností daňové optimalizace případné transakce.

Účetní Due Diligence zahrnuje posouzení a zhodnocení účetnictví společností zejména ve vztahu používaným účetním metodám a postupům, ze kterých mohou vyplynout případná rizika spojená s účetnictvím společnosti nebo s majetkem společnosti.

V rámci akvizic poskytujeme právní služby i prodávajícím za účelem dostatečné spolupráce se stranou kupující a vytvořením optimální dokumentace, která na prodávajícího nebude přenášet nepřiměřená rizika a zajistí mu odpovídající plnění od strany kupující.

Na základě spolupráce s daňovými poradci a znaleckými ústavy jsme schopni zajistit i další shora uvedené Due Dilligence, aby klient získal maximální množství informací pro uskutečnění a ošetření připravované transakce.