Trestný čin

Co znamená pojem „trestný čin“?

Trestný čin je právním pojem, který je legálně definovaný v ustanovení § 13 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění. Definice tohoto pojmu doslovně zní takto: Trestný čin je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně.“

 

Klasifikace trestného činu

Trestný čin trestní zákoník dále dělí na přečiny a zločiny. Za přečiny se považují všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let. Zločiny jsou pak všechny trestné činy, které nejsou podle trestního zákona přečiny. Trestní zákoník dále rozlišuje od zločinů, tzv. zvlášť závažné zločiny, jež jsou ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně deset let.

Klasifikace trestného činu je tak odvislá od formy zavinění (úmysl, nedbalost) a také od horní hranice trestní sazby trestu odnětí svobody, který za spáchaný trestný čin pachateli hrozí.

 

Jaký je rozdíle mezi trestným činem a přestupkem

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich vymezuje přestupek jako společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem a není trestným činem. Přestupek tedy musí být protiprávním jednáním, které je společensky škodlivé a zákon je za přestupek musí označit.

Jak je patrné shora, tak základním rozdílem je míra škodlivosti, která je v současné právní úpravě odlišena vymezením jejich skutkových podstat a to věcně podle jejich závažnosti a formálně podle jejich umístění.

Jelikož je přestupek k trestnému činu v poměru podřízenosti, tak se nejdříve musí posoudit, zda je naplněna skutková podstata trestného činu, a v případě, že nikoliv, tak se může jednat o přestupkové jednání.